หาเพชร SMEs

ad A-day

การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

(8th SMEs National Awards 2016)

ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม การประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 7 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SMEs จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม กิจกรรม ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลSMEs National Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย

ในปี 2559 สสว. จึงได้กำหนดจัดการประกวด รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ หรือ SMEs National Awards ขึ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลนั้น จะอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
 2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล

 นิยามของกลุ่มธุรกิจ SMEs เป้าหมาย

ธุรกิจ SMEs เป้าหมายของการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (8th SMEs National Awards 2016) มี 4 ภาคธุรกิจ 20 กลุ่มธุรกิจย่อย โดยมีนิยามในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ภาคการผลิต

 1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตแล้วจำหน่าย และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค อุปโภค ของมนุษย์
 2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า
 3. ธุรกิจไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น
 4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตเครื่องอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม อุปกรณ์และของใช้ทางการแพทย์
 5. ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตหรือจำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สินค้า Lifestyle รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ครอบคลุมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
 6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ หรือโลหะที่ใช้ในงานตกแต่งบ้านพักอาศัย สำนักงาน ร้านค้า สถานประกอบการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
 7. ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า อัญมณี เครื่องประดับ
 8. ธุรกิจเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า
 9. ธุรกิจพลาสติก และยาง หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ประกอบชิ้นส่วนที่ใช้พลาสติก หรือยางเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบหลัก
 10. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ออกแบบ หรือบริการด้านการพิมพ์ เช่น แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ วารสาร หนังสือ และสติกเกอร์ เป็นต้น
 11. ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีการผลิตต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยและเครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนัง โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว เช่น กระจก เป็นต้น

 ภาคการค้า

 1. ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
 2. ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต หรือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจที่ให้บริการบำบัด หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ภาคบริการ

 1. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และ ภัตตาคาร หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย และพักผ่อน รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 2. ธุรกิจโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการบริหารสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ การบริหารข้อมูลและกิจกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า การจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการของลูกค้า รวมถึง การบริการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รถและเรือรับจ้างประจำทาง รถและเรือรับจ้างไม่ประจำทาง บริการด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจโลจิสติกส์
 3. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และรวมถึงธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสถานบริการเชิงสุขภาพอื่นๆ
 4. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า รวมทั้งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม (การออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน) โดยความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ เช่น การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ธุรกิจแอนิเมชัน ธุรกิจโฆษณา ศิลปะและศิลปะวัตถุ และธุรกิจบันเทิงได้แก่ การแสดง เพลง ภาพยนตร์ และภาพถ่าย
 5. ธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภคและงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง
 6. ธุรกิจซ่อมบำรุง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ภาคการเกษตร

 1. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ธุรกิจการเกษตร หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเกษตรและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำ รวมทั้งการผลิต ปัจจัยการผลิต ธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก-ขายส่ง การเก็บรักษา การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

 คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวด

 1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อกำหนดของกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
ประเภท ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน
(คน)
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ
(ล้านบาท)
จำนวนการจ้างงาน(คน) สินทรัพย์ถาวรสุทธิ
(ล้านบาท)
กิจการการผลิต ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกว่า 50 – 200
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกว่า 50 – 200
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26-50 เกินกว่า 50 – 100
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30 เกินกว่า 30 – 60

 

 1. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 2. ต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 3. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%
 4. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 5. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
 6. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
 7. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
 8. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

เกณฑ์การตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร             120  คะแนน

หมวดที่ 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ                       120  คะแนน

หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด                          120  คะแนน

หมวดที่ 4. การวัด  วิเคราะห์ และจัดการความรู้             100  คะแนน

หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล                        140  คะแนน

หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ                             160  คะแนน

หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ                                     240  คะแนน

1,000  คะแนน

เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน

 • รางวัล SMEs ดีเด่น

จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 700 ถึง 799 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน

 • รางวัลมาตรฐาน SMEs

จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 600 ถึง 699 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 – 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร / หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

การรับสมัคร

การรับสมัคร…สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…

–     ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smesnationalawards.com

–     ส่งใบสมัครกลับมาได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรสาร 0 2619 8071 หรือ 0 2619 8090 หรือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ อีเมล Saataporn@ftpi.or.th  หรือ  Yutichol@ftpi.or.th

–     สมัคร Online ได้ที่ www.smesnationalawards.com

–     เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง หรือ คุณยุธิชล ศรีตัญญู โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 585 หรือ 573

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s